Kaip suplanuoti sėkmingą advokacijos kampaniją?

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“

Atsakymai į žemiau esančius klausimus leis jums geriau suplanuoti savo advokacijos kampaniją ir sėkmingiau įgyvendinti advokacijos veiklas.

  1. Problema, kurią siekiama spręsti advokacijos veikla. Aprašykite dabartinę padėtį – tašką „A“; naudodami turimus įrodymus, duomenis, statistiką, parodykite, kodėl esama padėtis yra nepriimtina, kokias visuomenės grupes ir kaip tai paveikia, kokių neigiamų sveikatos, ekonominių, socialinių ar kitų pasekmių ji sukelia. Išskirkite pagrindines tokios padėties priežastis.
  2. Advokacijos tikslas. Įvardinkite padėtį, kurią norite matyti ateityje – tašką „B“ (siekiama vizija, pokytis). Parodykite, kodėl ši padėtis yra geresnė už padėtį taške „A“. Kam ir kaip konkrečiai laimės.
  3. Advokacijos uždaviniai. Trumpai suformuluokite siūlomą sprendimą (-us) situacijai „B“ pasiekti. Įvardinkite, ar siūlomu sprendimu sieksite visuomenės nuomonės, sprendėjų požiūrių, teisinės bazės, valstybės finansavimo pokyčių ir pan. Pokyčius vardinkite konkrečius ir išmatuojamus. Įvardinkite galimas rizikas ir pagrindinius iššūkius, su kuriais galite susidurti. Dažnai uždavinius padiktuoja advokacijos problemos priežasčių analizė.
  4. Tikslinės grupės. Nurodykite, į ką nukreipta advokacijos veikla, kodėl pasirinkta būtent ši grupė (-ės), kaip ši grupė (-ės) susijusi su išsikeltų advokacijos uždavinių įgyvendinimu? Apgalvokite, kas turi galią įgyvendinti Jūsų siūlomus sprendimus. Kaip šiandien apibrėžtumėte konkrečias tikslines grupes – kaip šalininkus, neutraliuosius ar oponentus? Kaip kiekviena iš šių grupių laimėtų įgyvendinus Jūsų siūlomą sprendimą? Kokio konkrečiai elgesio, požiūrio pokyčio iš kiekvienos grupės tikitės?
  5. Žinutė. Pagrindinė žinutė, kurią siekiama perduoti advokacijos veikla. Skirtingoms tikslinėms grupėms formuluojamos atskiros žinutės. Žinutės formuluojamos atsižvelgiant į tai, kas svarbu tikslinių grupių atstovams, taip pat, kokio elgesio, požiūrio pokyčio tikimasi iš tikslinės grupės.
  6. Advokacinės veiklos metodai. Pasirinkite ir nurodykite advokacinės veiklos metodus. Pvz.: socialinė mobilizacija, siekiant daryti poveikį per pačios bendruomenės „balsą“; viešoji kampanija siekiant aktualizuoti problemą visuomenėje ir tokiu būdu spausti politikus; tiesioginis darbas su valstybės pareigūnais, siekiant įtikinti priimti siūlomą sprendimą ar tobulinti esamų sprendimų įgyvendinimą; teisės aktų ar jų pakeitimų inicijavimas ir pan. Kokią taktiką renkatės darbui su pasirinktomis tikslinėmis grupėmis? Kaip kiekvieną iš jų planuojate paveikti?
  7. Advokacijos strategijos įgyvendinimo etapai.  Nurodykite, kokie bus jūsų advokacijos strategijos įgyvendinimo etapai. Pavyzdžiui, pirmas etapas – problemos aktualizavimas visuomenėje, antras – bendruomenės mobilizavimas ir palaikymo kūrimas, trečias – darbas su politikais.  Detaliai aprašykite, ką kiekviename etape planuojate daryti. Nurodykite laikotarpį, kiek kiekvienas truks.
  8. Detalus veiksmų planas

Rezultatas

Užduotys rezultatams pasiekti

Atsakingas

Užduoties atlikimo terminas

Pvz., konferencija

1. Programos parengimas
2. Dalyvių sąrašo parengimas
3. Kvietimų dalyviams išsiuntimas

1. Erika
2. Agnė
3. Agnė

1. iki 2016 01 20
2. iki 2016 01 22
3. iki 2016 01 24

Pvz., publikacija

1. Publikacijos koncepcijos parengimas
2. Publikacijos rašymas, teksto redagavimas
3. Publikacijos maketavimo ir dizaino darbai
4. Leidyba
5. Kt.

Pvz., informacinė kampanija

1. Informacinės kampanijos koncepcijos parengimas
2. Plakatų, lankstinukų gamyba
3. Straipsnių spaudoje iniciavimas
4. Kt.

Pvz., tyrimas

Pvz., teisės akto analizė ir pakeitimų formulavimas

9. Proceso vertinimo būdai ir rodikliai. Aprašykite, kaip vertinsite įgyvendinamos advokacijos procesą kiekviename iš advokacijos etapų. Tarkim, kiekybiniai rodikliai: konkrečiai įgyvendintų veiklų, pasiektų konkrečių tikslinių grupių atstovų skaičius. Kokybiniai rodikliai: požiūriai, vyravę susitikimų su sprendimų priėmėjais metu, suinteresuotų asmenų reakcijos, palankumo ženklai, priimant tam tikrą informaciją iš jūsų, dažnesnis jūsų įtraukimas į procesus ir pan.

10. Rezultatų rodikliai. Aprašykite, kaip vertinsite advokacijos rezultatus? Tarkim, suformuluotų ar priimtų norimų teisės aktų pakeitimų skaičius, nuomonės lyderių, palaikančių jūsų veiklą, skaičius, politikų, kalbančių apie jūsų problemą, skaičius, atliktų tyrimų su išvadomis skaičius ir pan.

11. Poveikio rodikliai. Aprašykite, kaip vertinsite advokacijos veiklos poveikį. Tarkime, iškeltos problemos mastas sumažėjo, nes tai rodo pakitę konkretūs visuomenės, asmens sveikatos, socialiniai rodikliai.

12. Kokių išteklių ir kompetencijų jums reikės, norint įgyvendinti advokacijos strategiją?

Kategorija

Aprašymas

Išlaidos

Pvz., darbo užmokestis

1. Atlyginimas projekto koordinatoriui (12 mėn. x 500 eurų)
2. Atlyginimas finansininkui (12 mėn. x 300 eurų)
3. Kt.

1. 6000 eurų
2. 3600 eurų
3. Kt.

Pvz., autoriniai honorarai

1. Autorinis honoraras publikacijos autoriui: 800 eurų
2. Autorinis honoraras seminaro lektoriui: 6 val.x 100 eurų

1. 800 eurų
2. 600 eurų

Pvz., administracinės išlaidos

1. Biuro patalpų nuoma: 12 mėn. x 400 eurų
2. Ryšio išlaidos: 12 mėn. x 40 eurų
3. Kt.

1. 4800 eurų
2. 480 eurų

Pvz. socialinės reklamos sukūrimas

Pvz., renginių, kelionių išlaidos

Advokacijos strategijos forma

Sėkmės!