5.1. 9 Europos forumas dėl vaikų teisių: Koordinavimas ir bendradarbiavimas, vykdant integruotą vaiko apsaugos sistemą

DOKUMENTAS 

Anotacija: Dokumente pateikiama 10 integruotos vaiko apsaugos sistemos principų bei kita su šiais principais susijusi informacija. Todėl dokumentas yra aktualus valstybės institucijoms, įgyvendinančioms vaiko apsaugą, ir pilietinės visuomenės organizacijoms, prižiūrinčioms, kaip šie principai įgyvendinami valstybėje.

5.2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. veiklos ataskaita

VEIKLOS ATASKAITA 

Anotacija: Ataskaitoje pateikiama statistinė informacija apie socialinės rizikos šeimų bei jose gyvenančių vaikų skaičių, apie paslaugas, teikiamas socialinės rizikos šeimoms ir šių paslaugų finansavimą. Ataskaitoje taip pat pateikiama kita statistinė informacija, susijusi su vaikų teisių įgyvendinimu Lietuvoje, įskaitant ir statistinius duomenis apie vaikus, patiriančius fizinę, psichologinę ar seksualinę prievartą. Statistinė informacija yra aktuali pilietinės visuomenės organizacijoms, kuriančioms advokacijos veiklos planus ar kampanijas.

5.3. Nepilnamečių nukreipimo programų vadovas (angl. Juvenile diversion guidebook)

PROGRAMŲ VADOVAS 

Anotacija: Leidinyje pateikiamas aprašymas programų, kuriomis siekiama išvengti nepilnamečių įtraukimo į nepilnamečių teistumo sistemą, kuri yra neefektyvi. Leidinyje taip pat pateikiami žingsniai, kurių turėtų imtis atsakingos institucijos, plėtodamos ir įgyvendindamos tokias programas. Todėl leidinys yra aktualus atsakingoms valstybės institucijoms, plėtojančioms ir įgyvendinančioms tokias programas.