(įstatymai, nacionalinės programos, strategijos)

2.1. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

ĮSTATYMAS 

Anotacija: 2008 m. birželio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas siekia užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnį, įtvirtinantį asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jiems privilegijas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Pagal šio įstatymo 2 straipsnį, diskriminacija yra tiesioginė ir netiesioginė, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o lygios galimybės yra tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Šiame įstatyme numatomos lygių galimybių įgyvendinimo pagrindinės gairės. Įstatymas yra aktualus lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų bendruomenėms ir jų organizacijoms, teikiančioms siūlymus dėl įstatyminės bazės ar prižiūrinčioms jo praktinį įgyvendinimą, įskaitant ir diskriminacijos draudimo dėl seksualinės orientacijos įgyvendinimą.

2.2. Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas

NUTARIMAS 

Anotacija: 2015 m. sausio 28 d. priimtas Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, siekiant mažinti diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui. Tarpinstituciniame veiklos plane numatomi uždaviniai, priemonės ir priemonių finansavimo mastas šiems tikslams siekti 2015–2017m. Todėl šis tarpinstitucinis veiklos planas yra aktualus pilietinės visuomenės organizacijoms, teikiančioms siūlymus dėl pačių antidiskriminacijos priemonių, kovojant su lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų diskriminacija , ir tokių priemonių finansavimo.