(įstatymai, nacionalinės programos, strategijos)

2.1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas I-1234 (1996 m. kovo 14 d.)

ĮSTATYMAS 

Anotacija: 1996 m. kovo 14 d. priimtas LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas yra pagrindinis šalies įstatymas, numatantis vaiko teises Lietuvoje. Šis įstatymas yra kertinis dokumentas organizacijoms, teikiančioms įstatyminės bazės pakeitimų siūlymus, siekiančioms suderinti įstatymą su nuostatomis, įtvirtintomis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, Papildomame konvencijos protokole dėl prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir pornografijos, ar nuostatomis, įtvirtintomis kitų tarptautinių dokumentų ar rekomendacijų, įskaitant Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl alternatyvios vaiko priežiūros.

2.2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo I-1234 1, 43, 47 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 57 straipsnių ir priedų įstatymas (2015 m. spalio 20 d.)

ĮSTATYMAS 

Anotacija: Šiuo įstatymu numatomas 1996 m. priimto Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo keleto straipsnių pakeitimas, įskaitant ir klausimus, susijusius su socialinės rizikos vaikais. Numatytas 43 straipsnio – Vaiko apsaugos nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos bendrosios nuostatos – pakeitimas. Numatytas 47 straipsnio – Vaiko apsauga nuo seksualinio išnaudojimo, išnaudojimo pornografijai ar prostitucijai, vaiko pirkimo ar pardavimo – pakeitimas. Į šį įstatymą reiktų atkreipti dėmesį organizacijoms, teikiančioms įstatyminės bazės pakeitimų siūlymus dėl pagrindinio 1996 m. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo.

2.3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (2006 m. sausio 19 d.)

ĮSTATYMAS 

Anotacija: 2006 m. sausio 19 d. priimtame Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme numatomi kertiniai principai dėl socialinių paslaugų teikimo šalyje, įskaitant ir socialinės rizikos vaikams. Pagal šio įstatymo 8 straipsnį, socialinės rizikos vaikas yra vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos. Šiuo įstatymu apibrėžiama socialinių paslaugų samprata, tikslai, rūšys, socialinių paslaugų valdymo mechanizmas bei kitos kertinės nuostatos. Šis įstatymas yra kertinis dokumentas organizacijoms, teikiančioms įstatyminės bazės pakeitimų siūlymus dėl socialinių paslaugų rūšių, teikėjų, valdymo mechanizmo ar kitų esminių nuostatų, darančių įtaką socialinių paslaugų teikimui socialinės rizikos vaikams.

2.4. Vaiko gerovės 2013–2018 metų programa

PROGRAMA 

Anotacija: Vaiko gerovės 2013–2018 metų programa yra priimta kurti vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas vaikui augti saugioje šeimos aplinkoje ir gauti reikiamą pagalbą. Programa numato su socialinės rizikos vaikais susijusius tikslus, uždavinius, priemones, finansavimo šaltinius. Programa yra aktuali organizacijoms, vertinančioms uždavinių ir priemonių adekvatumą ir išsamumą, įgyvendinančioms vaiko, įskaitant socialinės rizikos vaikų, teises ir gerovę. Suinteresuotos organizacijos, remdamosi šia Programa, gali teikti siūlymus dėl papildomų uždavinių ir priemonių vaikų, įskaitant socialinės rizikos vaikų, teisėms įgyvendinti.

2.5. Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa

PROGRAMA 

Anotacija: Nacionalinėje smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programoje numatomos priemonės, kurios nukreiptos į smurto prieš vaikus mažinimą. Programoje numatomos prevencijos ir intervencijos priemonės, skirtos fiziniam, psichologiniam ar seksualiniam smurtui prieš vaikus mažinti. Programa yra aktuali organizacijoms, vertinančioms uždavinių ir priemonių adekvatumą ir išsamumą, eliminuojančioms smurtą prieš vaikus. Suinteresuotos organizacijos, remdamosi šia Programa, gali teikti siūlymus dėl papildomų priemonių smurto prieš vaikus, įskaitant socialinės rizikos vaikus, įgyvendinimo.

2.6. Rizikos grupės vaikų ir jaunimo programa

PROGRAMA 

Anotacija: Puslapyje pateikiama informacija apie projektus, finansuojamus pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą – Rizikos grupės vaikai ir jaunimas. Pateikta informacija yra aktuali organizacijoms, norinčioms teikti projektų siūlymus, skirtus socialinės rizikos vaikams.