(žmogaus teisių dokumentai, sutartys, tarptautinių organizacijų rekomendacijos, ataskaitos)

1.1. Smurto prieš moteris eliminavimo deklaracija

DEKLARACIJA (EN) 

Anotacija: 1993 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje šalių narių priimta Smurto prieš moteris eliminavimo deklaracija (angl. Declaration on the Elimination of Violence Against Women). Ši deklaracija yra vienas iš pagrindinių tarptautinių žmogaus teisių dokumentų, kuris svarbus ir smurto prieš moteris šeimoje problematikai. Deklaracijoje numatoma, kad „smurtas prieš moterį“ yra bet koks smurtinis veiksmas, kai moteris patiria ar gali patirti fizinę, seksualinę ar psichologinę žalą; ar moters kančia, įskaitant ir tokių veiksmų grėsmę, prievartą ar savavališką laisvės praradimą tiek viešajame, tiek privačiame gyvenime. Pagal šią deklaraciją, šalys įsipareigoja imtis teisinių, politinių, administracinių ir kultūrinio pobūdžio priemonių, apsaugant moteris nuo bet kokios rūšies smurto. Taip pat šalys įsipareigoja skirti finansinių resursų, įgyvendinant priemones kovai su smurtu prieš moteris. Todėl ši Deklaracija yra aktuali valstybės ir pilietinės visuomenės organizacijoms, ketinančioms imtis teisinių, politinių, administracinių ir kultūrinio pobūdžio priemonių kovojant su smurtu prieš moteris.

1.2.Konvencija dėl prevencijos ir kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje

KONVENCIJA 

Anotacija: 2011 m. Europos Tarybos šalys narės priėmė Konvenciją dėl prevencijos ir kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Konvencija siekia apsaugoti moteris nuo įvairių formų smurto bei smurto šeimoje ir imtis įvairių priemonių kovojant su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. 2013 m. birželio 7 d. Lietuva pasirašė šią Konvencija, tačiau dar iki 2016 m. vasario 10 d. nebuvo jos ratifikavusi, o tai reikštų pilną prisijungimą prie šios Konvencijos. Pagal šią Konvenciją, „smurtas prieš moterį“ yra žmogaus teisių pažeidimas ir diskriminacijos prieš moteris forma ir reiškia bet kokius smurtinius veiksmus, kai moteris patiria ar gali patirti fizinę, seksualinę, psichologinę ar ekonominę žalą; ar moters kančią, įskaitant ir tokių veiksmų grėsmę, prievartą ar savavališką laisvės praradimą tiek viešajame, tiek privačiame gyvenime. Pagal šią Konvenciją, „smurtas šeimoje“ reiškia visus fizinio, seksualinio, psichologinio ar ekonominio smurto veiksmus, kurių imamasi šeimoje ar esant kitai partnerystės formai (angl. domestic unit), taip pat tarp buvusių ar esamų sutuoktinių / partnerių.

1.3. Pekino deklaracija ir veiksmų platforma

DEKLARACIJA 

Anotacija: 1995 m. rugsėjo 15 d. Ketvirtojoje pasaulio konferencijoje moterų klausimais priimta Pekino deklaracija ir veiksmų platforma, kuriomis dalyvavusios vyriausybės įsipareigojo ginti moterų ir mergaičių teises, įskaitant visų smurto formų prieš moteris ir mergaites prevenciją ir eliminavimą. Veiksmų platforma įpareigoja ją priėmusias vyriausybes imtis visų įmanomų priemonių, įskaitant teisines, politines ir kultūrines, kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites. Veiksmų platforma taip pat įpareigoja įsteigti ar stiprinti institucinius mechanizmus, kuriais naudodamosi moterys ir mergaitės galėtų pranešti apie smurtą, užtikrinant jų saugumą ir konfidencialumą. Veiksmų platforma taip pat įpareigoja finansuoti paramos organizacijas, kurios teiktų atitinkamas paslaugas moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo smurto. Veiksmų platforma įpareigoja ją priėmusias vyriausybes skatinti ar organizuoti tyrimus, analizuojančius smurto prieš moteris priežastis ir pasekmes bei smurto prevencijos veiksmų efektyvumą. Veiksmų platforma įpareigoja ją priėmusias vyriausybes imtis priemonių smurto aukoms, nukentėjusioms dėl sekso prekybos ar prostitucijos.  Todėl Pekino deklaracija ir veiksmų platforma yra aktuali valstybės ir pilietinės visuomenės organizacijoms, ketinančioms imtis teisinių, politinių, administracinių, kultūrinio bei kitokio pobūdžio priemonių kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites.

1.4. Pasaulio sveikatos organizacijos klinikinis ir politikos vadovas: Atsakas į intymių partnerių seksualinį ir kitokį smurtą prieš moteris

VADOVAS 

Anotacija: Vadove pateikiamos įrodymais pagrįstos rekomendacijos, kurios visų pirma skirtos sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjams, kurie efektyviausiai gali imtis priemonių, reaguodami į intymaus partnerio seksualinį ar kitokį smurtą prieš moterį. Vadovas yra naudingas valstybės institucijoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms, rengiančioms apmokymus sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjams dėl galimų priemonių identifikuojant ir reaguojant į intymaus partnerio seksualinį ar kitokį smurtą prieš moterį.

1.5. Schema sisteminiam veiksmui, apsaugant moteris nuo smurto

LEIDINYS 

Anotacija:  Leidinyje pateikiama sisteminės prieigos schema kovojant su smurtu prieš moteris – prevencijos, ankstyvosios intervencijos, atsako. Taip pat pateikiama įvairių priemonių pavyzdžių bei modelis advokacijai formuoti. Pritaikius šį modelį šalies situacijai, pilietinės visuomenės organizacijos gali jį panaudoti, rengdamos advokacijos planus. Taip pat, pritaikius modelį šalies situacijai, valstybinės organizacijos gali parengti priemonių planą kovoti su smurtu prieš moteris.