(žmogaus teisių dokumentai, sutartys, tarptautinių organizacijų rekomendacijos, ataskaitos)

1.1. Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyvinis protokolas

Protokolas (LT) 

Protocol (EN)

Anotacija: 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje šalių narių priimta Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyvinis protokolas yra pagrindinis tarptautinis dokumentas neįgaliųjų teisėms ginti. Lietuva prisijungė prie šios Konvencijos 2010 m. rugsėjo 17 d., įsipareigodama saugoti asmenų su negalia teises. Lietuvoje ši Konvencija yra pagrindinis instrumentas asmenų su negalia teisėms įgyvendinti. Šios Konvencijos tikslas yra skatinti, saugoti ir užtikrinti visų asmenų su negalia visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Pagal šią Konvenciją, asmenys su negalia yra asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie, sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis, gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Ši Konvencija įtvirtina požiūrį, jog asmenys su negalia yra ne socialinės pagalbos ar labdaros objektai, o subjektai, turintys tam tikras teises, kurie gali pilnai reikalauti ir naudotis savo teisėmis, aktyviai dalyvauti visuomenėje. Šalys, prisijungusios prie šios Konvencijos, įsipareigoja imtis visų teisinių, administracinių ir kitų priemonių, įgyvendinant teises, numatytas Konvencijoje; ar atsisakyti priemonių ir praktikų, kurios diskriminuoja asmenis su negalia; ir įsipareigoja įtvirtinti asmenų su negalia teises visose valstybės programose. Todėl ši Konvencija aktuali visoms valstybės institucijoms, rengiančioms visas valstybės programas, teisines, administracines ir kitas priemones. Ši konvencija yra aktuali asmenų su negalia teises ginančioms pilietinės visuomenės organizacijoms, rengiančioms siūlymus dėl įstatyminės bazės, programų, priemonių, valdymo modelių, planuojamų valstybėje, susijusių su asmenų su negalia teisių įgyvendinimu.

1.2. Lietuvos Respublikos pirmoji ataskaita dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo

Ataskaita (EN) 

Anotacija: Lietuvos Respublikos pirmojoje ataskaitoje dėl Neįgaliųjų teisių Konvencijos pateikiama situacijos apžvalga bei apibendrinimas dėl teisinių ir kitų priemonių, kurių imtasi įgyvendinant asmenų su negalia teises, numatytas Konvencijoje. Ši ataskaita yra aktuali pilietinės visuomenės organizacijoms, vertinančioms valstybės pastangas dėl Konvencijos įgyvendinimo, taip pat teikiančioms siūlymus bei komentarus dėl Konvencijos įgyvendinimo.

1.3. Jungtinių Tautų Komiteto dėl asmenų su negalia teisių komentarai dėl Lietuvos Respublikos pirmosios ataskaitos

ATASKAITOS 

Anotacija: Dokumente pateikiami Jungtinių Tautų Komiteto dėl asmenų su negalia teisių komentarai dėl Lietuvos Respublikos pirmosios ataskaitos dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo. Šis dokumentas yra aktualus tiek valstybės institucijoms, tiek pilietinės visuomenės organizacijoms, ketinančioms imtis tolesnių priemonių ar teikiančioms siūlymus dėl tolesnių priemonių dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje.

1.4. Neįgaliųjų teisių konvencija: Profesinis apmokymas

VADOVAS 

Anotacija: Leidinys yra išsamus šaltinis, skirtas praktiškai įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją. Leidinyje pateikiamos rekomendacijos Neįgaliųjų teisių konvencijai įgyvendinti. Leidinyje pateikiama neįgalumo samprata iš žmogaus teisių perspektyvos, pagrindinių Konvencijos principų apibrėžimai, rekomendacijos dėl praktinių priemonių ir mechanizmo, įgyvendinant Konvenciją. Leidinyje taip pat numatomas Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas bei aprašo ataskaitų teikimo principai ir tvarka Jungtinių Tautų Komitetui dėl asmenų su negalia teisių. Leidinys yra aktualus atsakingoms institucijoms, praktiškai įgyvendinančioms Konvenciją. Leidinys taip pat yra naudingas, rengiant profesinius apmokymus asmenų iš institucijų, atsakingų už Konvencijos praktinį įgyvendinimą. Leidinys taip pat naudingas pilietinės visuomenės organizacijoms ir asmenų su negalia asociacijoms, atliekančioms Konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir teikiančioms ataskaitas Jungtinių Tautų Komitetui dėl asmenų su negalia teisių.

1.5. Asmenų su psichikos sutrikimais apsaugos bei psichikos sveikatos priežiūros tobulinimo principai

Tobulinimo principai 

Anotacija: 1991 m. gruodžio 17 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje šalių narių priimta rezoliucija dėl asmenų su psichikos sutrikimais apsaugos ir psichikos sveikatos priežiūros tobulinimo principų. Dokumente pateikiami pagrindiniai principai dėl asmenų su psichikos sutrikimais teisių įgyvendinimo, taip pat principai dėl psichikos sveikatos priežiūros valdymo. Todėl šis dokumentas ypač svarbus psichikos sveikatos priežiūros bei kitoms institucijoms, užtikrinančioms asmenų su psichikos sutrikimais teisių apsaugą, rengiančioms psichikos sveikatos valdymo mechanizmus bei profesinį pasirengimą. Dokumentas taip pat reikšmingas pilietinės visuomenės organizacijoms bei asmenų su psichikos sutrikimais asociacijoms, vykdančioms psichikos sveikatos valdymo mechanizmų stebėseną pagal šiuos principus bei teikiančioms siūlymus dėl šių mechanizmų tobulinimo.