4.1. Lietuvių nuomonė apie pabėgėlius – radikali

TYRIMAS 

Anotacija: Spinter Research atliko tyrimą apie lietuvių visuomenės nuomonę pabėgėlių klausimu. Tyrimas rodo, kad lietuvių visuomenės nuomonė apie pabėgėlius yra negatyvi. Tyrimo rezultatai taip pat pateikia naudingos informacijos apie pesimistinio Lietuvos visuomenės požiūrio dėl pabėgėlių priežastis ir kitą informaciją, kuri yra vertinga organizacijoms, formuluojančioms žinutes, advokacinius veiksmų planus, siekiant keisti visuomenės požiūrį į pabėgėlius.

4.2. 2015 m. Visuomenės nuostatų apklausos rezultatai

APKLAUSOS REZULTATAI 

Anotacija: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas atliko apklausą apie lietuvių nuostatas pabėgėlių klausimu. Apklausa rodo, jog lietuvių visuomenės nuomonė apie pabėgėlius išlieka negatyvi. Tyrimo rezultatai rodo, kad išlieka poreikis keisti Lietuvos visuomenės nuomonę apie pabėgėlius. Ši informacija yra vertinga organizacijoms, formuluojančioms žinutes, advokacinius veiksmų planus, siekiant keisti visuomenės požiūrį į pabėgėlius.

4.3. Priklausomumo pranašumai: vietinės integracijos alternatyvos ir galimybės priimančioms šalims, bendruomenėms ir pabėgėliams

LEIDINYS 

Anotacija: Šioje publikacijoje apžvelgiami sėkmingos vietinės integracijos esminiai aspektai bei strategijos, susijusios su pabėgėliais, kurie dėl karo ar kitų panašių priežasčių negali grįžti į savo šalį. Lietuvai priimant karo pabėgėlius, sėkmingos vietinės integracijos klausimas yra ypač aktualus. Publikacija yra naudinga valstybinėms institucijoms, formuojančioms integracijos politiką, bei pilietinės visuomenės organizacijoms, adovokataujančioms sėkmingos integracijos modelius debatuose su sprendimų priėmėjais.

4.4. Darbo migrantai: Gyvenimo ir darbo sąlygos Lietuvoje (2015)

LEIDINYS 

Anotacija: Šis tyrimas apžvelgia darbo migrantų Lietuvoje gyvenimo ir darbo sąlygas bei su jomis susijusius svarbius faktorius – migracijos ypatumus, darbo jėgos poreikius, migrantų iš ne Europos Sąjungos šalių darbo ir gyvenimo sąlygas, Lietuvos darbo jėgos migracijos strategiją, visuomenės nuomonės apklausos, kurios turi įtakos integracijai, apie migrantus rezultatus. Nors Lietuva nėra pasirašiusi Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos Tarptautinės migrantų darbininkų bei jų šeimos narių teisių apsaugos konvencijos (1990), šis tyrimas yra reikšmingas šaltinis, vertinant ekonominių migrantų Lietuvoje gyvenimo sąlygas. Šio tyrimo rezultatai yra vertingi pilietinės visuomenės organizacijoms, formuojančioms argumentų bazę teikiant įstatymų ar politikos keitimo siūlymus sprendimų priėmėjams. Visuomenės nuomonės rezultatų analizė yra reikšminga planuojant advokacijos priemones palankesniam visuomenės požiūriui imigrantų atžvilgiu skatinti.

4.5. Integracijos politika ir viešoji nuomonė (2015)

LEIDINYS 

Anotacija: Šioje studijoje nagrinėjamas statistinis ryšys tarp integracijos politikos ir viešosios nuomonės apie imigrantus. Studijos išvadose pažymima, jog integracijos politika yra glaudžiai susijusi su visuomenės nuomone apie imigrantų grėsmę ir jų antiimigracijos požiūriu. Šio tyrimo rezultatai yra vertingi pilietinės visuomenės organizacijoms, formuojančioms argumentų bazę debatuose su sprendimų priėmėjais.

4.6. Puslapis migrantų integracijos klausimais

NUORODA 

Anotacija: MIPEX  – naudingas puslapis migrantų integracijos politikos klausimais. MIPEX atlieka tyrimą, vertinantį Europos Sąjungos bei kitų šalių (OECD šalių) migrantų integracijos politikos efektyvumą, todėl yra naudingas duomenų šaltinis, vertinant migrantų integracijos politikos efektyvumą Lietuvoje. Šio tyrimo rezultatai yra vertingi organizacijoms, kurios vykdo advokacinę veiklą pabėgėlių ir migrantų integracijos srityje ir siekia advokacijos veiksmų efektyvumo stebėsenos arba planuojant advokacijos veiksmų planus.

4.7. Migrantų integracijos politikos ir praktikos rinkinys

LEIDINYS 

Anotacija: Rinkinys pateikia 19 šalių integracijos politikos ir praktikos profilius – apžvelgiant integracijos teisinius aspektus, praktines priemones, skirtingų lygmenų valstybinių institucijų atsakomybę, migrantų teises įvairiose srityse, integracijos priemonių finansavimą, integracijos priemonių įgyvendinimą. Tarp tų šalių yra ir šalys, kurios pagal integracijos efektyvumo tyrimą MIPEX vertinamos aukščiausiai. Todėl įvairių šalių integracijos modelių analizė gali būti naudinga organizacijoms, formuojančioms integracijos politiką, įstatyminę bazę, integracijos priemones ir jų įgyvendinimą.

4.8. Imigrantų integracija Švedijoje: Modelis Europos Sąjungai? (2011)

LEIDINYS 

Anotacija: Šiame akademiniame straipsnyje analizuojamas Švedijos integracijos politikos modelis ir jo efektyvumas. Pagal MIPEX integracijos politikos efektyvumo bei kitus tyrimus, Švedijos integracijos politika yra aukščiausiai vertinama tarp šalių narių. Šiame straipsnyje išsamiai analizuojamas šiek tiek mažiau sėkmingas integracijos kriterijus – imigrantų integracija į darbo rinką. Straipsnis, atkreipdamas dėmesį į faktorius, kurie turi įtakos integracijai be pačios integracijos politikos, yra naudingas ieškant papildomų sprendimų, kurie tradiciškai nėra integracijos politikos dalis. Todėl straipsnis yra naudingas organizacijoms tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai formuojančioms integracijos politiką, taip pat ir ieškant papildomų sprendimų integracijai skatinti.